Kursplan för

Akustik
Acoustics

VTAF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-hb, V5-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om ljudutbredning i olika media.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Olika vågtyper och deras egenskaper. Longitudinalvåg, transversalvåg och böjvåg. Vågutbredning i balkar och plattor. Vågutbredning, transmission och reflektion i och mellan olika media. Dämpningsmekanismer och deras matematiska beskrivning. Plattor med dämpskikt. Impedansbegreppet. Inimpedans i balkar och plattor. Transmission av strukturburet ljud. Periodiska strukturer. Buller i ventilationsanläggningar. Statistisk Energi Analys. Ljudutstrålning från strukturer. Elementära ljudutstrålare. Akustik i volymer. Kursen innehåller en större projektuppgift där flera av dessa aspekter ska behandlas.

Laborationer
De två kursalternativen innehåller vardera tre laborationer á 4 timmar beroende på vilket program/specialisering man läser:

E,F,Pi,V:Konstruktion

V: Husbyggnad:

Projektuppgifter
De två kursalternativen innehåller var sin projektuppgift beroende på vilken specialisering man läser:

E,F,Pi,V:Konstruktion:

V:Husbyggnad:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, godkänd projektuppgift, samt godkända laborationsrapporter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flerdimensionell analys och VTAF01 Ljud i byggnad och samhälle.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTA016, VTA060

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Delphine Bard, delphine.bard@acoustics.lth.se
Lärare: Kristian Stålne, kristian.stalne@construction.lth.se
Hemsida: http://www.akustik.lth.se