Kursplan för

Byggnadskonstruktion
Structural Design

VSMF10, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper för dimensionering av enkla konstruktionselement i trä, stål och betong, samt grundläggande kunskaper om stomstabilisering och detaljutformning.

Kursens afu-del består av projektföreläsningar. Gästföreläsningarna syftar till att knyta an kursen till skarpa byggprojekt och att följa de olika aktörerna inom byggprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar grundläggande principer för dimensionering enligt partialkoefficientmetoden och bestämning av farligaste lastkombination. Dimensionering och verifiering baserad på normers krav för element av trä/limträ, stål och betong. Principer för utformning av enkla stomsystem och stabilisering. Utformning av enkla förband.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända konstruktionsuppgifter, godkänd skriftlig tentamen och godkänd afu.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Byggnadskonstruktion.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0211. Benämning: Arbetslivsförankrad utbildning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro
Kod: 0311. Benämning: Konstruktionsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända konstruktionsuppgifter. Poängen bidrar till slutbetyget.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FME602 Strukturmekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBK013, VSM611

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Susanne Heyden, susanne.heyden@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bkl.lth.se/utbildning/kurser/byggnadskonstruktion_vsmf10