Kursplan för

Grundläggningsteknik
Foundation Engineering

VGTF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-hb, V4-at, V4-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i grundläggningsteknik och ge förmåga att utifrån resultat från en geotekniska undersökningar tillämpa kunskaperna på praktiskt förekommande geokonstruktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen behandlas följande områden: sättningsberäkning, olika metoder för jordförstärkning, grundläggning med plattor och pålar, statistiska metoder samt dimensionering av stödkonstruktioner. Datorövningar med en programvara avsedd för geotekniska problem ingår. I kursen genomförs en större konstruktionsövning där en geokonstruktion ska utföras med utgångspunkt från resultat från en geoteknisk undersökning. I arbetet ingår utformning och läsande av olika slags geotekniska handlingar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och konstruktionsuppgift.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Problemställningar av både teoretisk och tillämpad natur.
Kod: 0211. Benämning: Konstruktionsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av konstruktionsuppgift. Delmomentet omfattar: Tillämpning av förvärvade kunskaper på praktiskt förekommande geokonstruktion.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VSMA05 Byggnadsmekanik., VGTF05 Geoteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VGT021

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Sven Agardh, Sven.Agardh@construction.lth.se
Kursansvarig: Professor Ola Dahlblom, Ola.Dahlblom@construction.lth.se
Hemsida: http://www.byggvetenskaper.lth.se