Kursplan för

Fastighetsbildningsprocessen
Cadastral Procedure

VFTN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fr, L4-gi
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa och generalisera kunskaper från tidigare kurser inom bl.a. fastighetsrätt, fastighetsteknik, fysik planering och geomatik samt ge studenterna ökad förmåga at använda dessa kunskaper vid förändring av fastighetsindelningen, dvs vid lantmäteriförrättning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination kommer att ske dels i grupp genom projekt dels i en individuell tentamen vid kursen slut. För slutbetyg på kursen krävs att övningsuppgifter lämnats in och godkänts.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VFTF05 Fastighetsvärdering.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFT011

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.adj Fredrik Warnquist, fredrik.warnquist@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/
Övrig information: Deltagande i studiebesök är obligatorisk. Användning av fastighetsregistret kan förekomma.