Kursplan för

Detaljplan och bygglov
Land Planning and Building Permits

VFRN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fr, L4-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen behandlar fastighetsägarna möjligheter att exploatera sin mark och de regler i detaljplaner och lagstiftningen som reglerar detta.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

förstå hur balansen mellan enskilda intressen -- liksom mellan allmänna och enskilda intressen -- hanteras i plan- och bygglovsarbetet

Kursinnehåll

Innehållet i detaljplaner och områdesbestämmelser; vad som måste finnas med och vad som inte får finnas med

Betydelsen av andra kommunala planer

Bygglovspliktens omfattning

Hanteringen av bygglov i kommuner och domstolar

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska övningar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ulf Jensen, ulf.jensen@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se