Kursplan för

Internationell fastighetsrätt
International Real Estate Law

VFR071, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: L5-fr
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall ge förståelse för andra länders samhälls- och rättskulturer samt ge jämförande perspektiv på det svenska fastighetsrättsliga och fastighetstekniska systemet. Kursen ger också en viktig grund för den som kommer att arbeta internationellt inom lantmäteriområdet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är upplagd som en föreläsnings- och seminarieserie med inslag av undersökande eget arbete.

Följande moment behandlas:

Fastighetsrätten i utvecklingsländer och i länder med tidigare socialistiska system kommer att behandlas.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Avslutande skriftlig tentamen samt obligatorisk närvaro på övningar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Klas Ernald Borges, klas.ernald.borges@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se