Kursplan för

Bostadsrätt
Co-operative Housing

VFR035, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fr, L4-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studierna i bostadsrätt syftar till att ge den som skall arbeta med fastighetsutveckling, på bank eller i förvaltningsbolag nödvändig kunskap och förmåga inom ett ständigt växande segment av fastighetsområdet, där regler för pantsättning och överlåtelser liksom föreningens former för beslutsfattande är centrala.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

behärska de grundläggande köp-, sak-, hyres- och associationsrättsliga regler som bestämmer hur bostadsrätter uppkommer, förvärvas och förvaltas

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens grundläggande uppläggning är denna:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Avlutande skriftlig tentamen samt närvaro vid obligatoriska moment.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, ulf.jensen@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se