Kursplan för

Stål- och träbyggnadsteknik
Steel and Timber Structures

VBKN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-hb, V4-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska ge förståelse och insikt om hur specialiserade och mer komplexa stål- och träkonstruktioner fungerar och ge verktyg för dimensionering och utformning samt ge förmåga att analysera för- och nackdelar med olika byggnadssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande delmoment som skall behärskas i samband med projektering av stål- och träkonstruktioner:

 

Vidare ingår en konstruktionsuppgift som avser dimensionering och utformning av bärande konstruktionssystem (exempelvis traverskonstruktion, bro, flervåningsbyggnad, byggnader med stora spännvidder) och som ger studenten träning i att självständigt angripa, lösa och redovisa uppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända konstruktionsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Stål- och träbyggnadsteknik.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0211. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBKF01 Konstruktionsteknik - byggsystem, VSMF05 Teknisk modellering: bärverksanalys.
Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: 1. Antal poäng som återstår till examen. 2. Antal poäng som uppnåtts i angivna kurser: VBK013, VBKF01, VBKN05. 3. Inriktningen av påbörjat examensarbete.
Kursen överlappar följande kurser: VBK032, VBK035

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Roberto Crocetti, Roberto.Crocetti@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se