Kursplan för

Fuktsäkerhetsprojektering
Moisture Safety Design

VBFF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Energi- och miljöeffektiva byggnader.
Obligatorisk för: MEMB1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge mer avancerad kunskap om fuktsäkerhet i byggnader och byggnadsdelar; de faktorer som påverkar fuktsäkerheten samt hur en acceptabel innemiljö kan uppnås.

Ge studenten kunskap att projektera byggnader som uppfyller krav på fuktsäkerhet med beaktande av lågt energibehov, komfort samt god inomhusmiljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen inleds med en översikt av målen för programmet med ett globalt perspektiv på miljöaspekter, energibehov och naturresurser, direktiv och mål, policy, incitament och fuktsäkerhetsarbete (gemensamt med kursen AEBN05; Energianvändning och termisk komfort i byggnader, första veckan).

Byggnadsfysikalisk dimensionering av byggnadsdelar, genomföringar och andra detaljer för att säkerställa fuktsäkerheten. Information om metodik för fuktsäkerhetsprojektering, kritiska fukttillstånd och sunda hus.

Hand- och datorbaserade hygrotermiska beräkningar, inklusive fuktkriterier, kritiska fukttillstånd, fuktens inverkan på energibehovet, fukttransport, fuktbalans, ytkondensation, fuktkonvektion samt fuktdiffusion.

Projektarbete är en del av kursen där fuktsäkethetsprojektering, inklusive hygrotermiska beräkningar behandlas.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyg baseras till 80% på tentamensresultat och till 20% till utförande relaterat till övningar och föreläsningar.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examination baserad på den skriftliga tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig examination av hela kursen.
Kod: 0212. Benämning: Övningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examination baserad på skriftlig rapport enligt givna specifikationer. Delmomentet omfattar: Fuktsäkerhetsprojektering.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Jesper Arfvidsson, jesper.arfvidsson@byggtek.lth.se
Kursansvarig: Kaisa Svennberg, kaisa.svennberg@byggtek.lth.se
Lärare: Lars Erik Harderup, lars-erik.harderup@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.ebd.lth.se/master