Kursplan för

Husbyggnadsteknik
Building Technology

VBF630, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge översiktliga kunskaper i husbyggnadsteknik och byggnadsfysik.

Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha utvecklat förmåga till vidare studier med viss självständighet.

Kursinnehåll

Kursen behandlar i huvudsak olika byggnadsdelar och hur dessa sammanfogas till en ur byggnadsteknisk och byggnadsfysikaliskt synvinkel väl fungerande byggnad. Kursen innehåller dessutom byggnadsfysikaliska beräkningar och ritande av sektionsritningar. Identifiering av vanliga byggmaterial. Kursens Afu-del består av studiebesök i mindre grupper. Besöken på byggarbetsplatserna följs upp av ett seminarium.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen, en obligatoriskt konstruktionsuppgift och godkänd Afu. Tentamen består av en teoridel och en beräkningsdel med minimipoäng för respektive del.

Delmoment
Kod: 0106. Benämning: Husbyggnadsteknik.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH.
Kod: 0206. Benämning: Arbetslivsförankrad utbildning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Petter Wallentén, Petter.Wallenten@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byfy.lth.se