Kursplan för

Byggledning
Construction Management

VBEN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: V5-hb, V5-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden, samt ge kunskaper om det arbete som utförs av en byggledare.

Studenterna ska i kursen utveckla sitt personliga förhållningssätt till byggledning och efter kursen känna trygghet i sin egen kompetens.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursdeltagaren ska praktiskt träna projektledning genom att utifrån en projektfullmakt, planera och genomföra en projektuppgift i nära samverkan och dialog med beställare, entreprenörer, myndigheter och andra berörda parter.

Funktionen som byggledare i byggprocessen behandlas i ett rollspel där studenterna agerar som byggledningskonsulter på uppdrag av en beställare.

Parallellt med rollspelet utbildas studenterna i projektledning, ledarskap, mötesteknik samt datorstöd. Detta kan betraktas i rollspelet som byggledarnas vidareutbildning. Byggledarna kan även boka tid hos kursledningen för konsultation angående olika kursmoment

Detta kompletteras med kontinuerlig utvärdering där byggledningskonsulterna följer upp lednings- och utvecklingsfrågor utifrån arbetet i den egna gruppen.

Uppdraget går ut på att leda detta projekt från tidigt skede till projektavslut, dvs. färdig byggnad och överlämnandet till beställaren. Dessutom kommer byggledarna att kontaktas för att utföra andra uppdrag parallellt med detta projekt. Exempel kan vara att utvärdera och upphandla anbud, leda förhandlingar eller utföra olika typer av besiktningar mm.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske baserat på arbete i grupp. Muntlig och skriftlig redovisning av projektdokumentation omfattande projektplan, förfrågningsunderlag, slutrapport och utvärderingsprocess samt inlämning av individuell projektdagbok. Slutrapporten innehåller: Ett besiktningsutlåtande från en inom kursen utförd besiktning. Ett upphandlingsprotokoll från en förhandling med en entreprenör. Ett beslutsunderlag samt ett komplett förfrågningsunderlag med bygglovsansökan för en generalentreprenad.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBEF10 Fastighetsförvaltning och VBEN01 Beställarrollen
Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: 1. De som läst både VBEF10 och VBEN01 2. De som läst bara VBEN01 3. De som läst bara VBEF10 4. Akademiska poäng inom V-programmet

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Kursansvarig: Kristian Widén, kristian.widen@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Obligatoriska moment i kursen kan förekomma. Vissa moment i kursen kan ges på engelska.