Kursplan för

Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – Projektarbete i byggprocessen
Programwork, Community Planning and Building-design - Project Study

VBE680, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kurserna inom Projektarbete i byggprocessen är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor genom att studenterna arbetar med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med ett perspektiv på samhällets och byggherrens ansvar behandlar kursen det gällande regelverket kring planering och byggande av gruppbebyggelse. Nationella mål gällande miljö och delaktighet i beslut ingår också som exempel på samhällets styrmedel för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Plan- och bygglag samt lagstiftning och råd gällande varsam ombyggnad och kulturbebyggelse anknyts till det aktuella projektarbetet. Med ett perspektiv på både byggande och förvaltning i det tidiga programarbetet tas också frågor upp kring underhåll och återbruk. Gestaltning och anpassning till omgivande bebyggelse ingår också som kursmoment samt teorier och verktyg för utformning av omgivande infrastruktur såsom gator, trafik, mark, landskap och trädgård.

Kunskap om samhällets styrning av byggandet och formulering av byggherrens (beställarens) behov i ett program är viktiga utgångspunkter för att kunna utforma bygglovshandlingar för ett projekt. I Plan- och bygglagen behandlas under kursen särskilt detaljplane- och bygglovsprocessen. Gestaltning och anpassning till omgivande bebyggelse är andra viktiga kursmoment som bidrar till de kunskaper som krävs för att åstadkomma en god design. Kravet på ett hållbart samhälle måste beaktas vid utformning av den byggda miljön och där är det inte bara kunskaper om materialval som krävs utan även fördjupade kunskaper inom energihushållning. Den enskilda byggnadens sammankoppling till omgivande infrastruktur såsom dagvattensystem är en annan nödvändig kunskap som ges under kursen. tillgänglighetsperspektivet måste beaktas i utformning av byggnaden. Kunskaper inom många områden, inte bara ovan nämnda, måste inhämtas under kursen för att kunna uppnå det övergripande målet för kursen och att kunna upprätta bygglovhandlingar för ett småhus.

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kurserna inom Projektarbete i byggprocessen är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor genom att studenterna arbetar med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Genom att arbetet genomförs med hjälp av olika typer av myndighets- och näringslivskontakter samtidigt som studenten handleds genom hela byggprocessen och får själv arbeta med några av de olika arbetsmoment som förekommer från idéskiss till färdig produktion ges studenterna kunskap om hur arbete utförs i praktisk verksamhet. Gästföreläsningar och externt verksamma handledare deltar i projektarbetet.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Stor vikt läggs även på integrering av bildandet av en helhetssyn på de ingående delarna. Kursen behandlar även normer och bestämmelser knutna till de ingående delarna.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och redovisningar samt individuell dugga baserad på kurslitteraturen. Samtliga inlämningsuppgifter, seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Byggteknik med arkitektur, Byggprocessen med företagsekonomi, BIM-modellering och visualisering, Miljövetenskap, Arkitektur- och Byggteknikhistoria.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anne Landin, anne.landin@construction.lth.se
Kursadministratör: christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen läses i anknytning till kurserna VBE675, VBE685 och VBE690. Obligatoriska moment i kursen kan förekomma. Vissa moment i kursen kan komma att ges på engelska.