Kursplan för

Ekotoxikologi
Ecotoxicology

TEK095, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att studenterna ska behärska och förstå grundläggande ekotoxikologisk teori och praktik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Centralt för kursen är att ge ett helhetsperspektiv på miljögifter där allt från spridning, kemiska egenskaper och persistens till effekter på celler, organismer och ekosystem behandlas.

Delområden som ingår i kursen:

Kursen inleds med ett moment om vetenskapsteori. Här tränas studenterna i vetenskaplig metodik, hypotesbildning och hypotestestning.

Två laborationer genomförs på kursen. Den första redovisas muntligt och den andra muntligt och skriftligt. På den senare laborationen sker redovisningen i form av opposition och försvar. I samband med båda laborationerna delas relaterade vetenskapliga artiklar ut. Innehållet i dessa presenteras muntligt.

En datorövning med enklare modellering på fördelning av persistenta miljögifter och biomagnifiering görs i grupp med muntlig redovisning.

Ett litteraturprojekt löper under kursen där studenterna arbetar i grupper. Detta presenteras skriftligt och muntligt med opposition vid slutet av kursen. Varje grupp får även författa en fråga till en skriftlig tentamen baserad på gruppens litteraturprojekt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom en avslutande tentamen. För studerande som ej blivit godkända vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen, godkända laborationsrapporter, godkända inlämningsuppgifter och godkänd projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av varje students insatser under kursen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: BIO606, BIO644, BIOR41

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Olof Berglund, Olof.Berglund@ekol.lu.se
Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi/index.html
Övrig information: Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar, demonstrationer, laborationer, och självständiga projekt. Deltagande i alla moment utom föreläsningar är obligatoriskt.