Kursplan för

Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö
Safety, Health and Environmental Law

TEK070, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: RH4-rh
Valfri för: BI3, E4, E4-em
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna ska bli förtrogna med de juridiska systemen inom områden som berör säkerhet, hälsa och miljö. Studenterna ska lära sig hitta och tillämpa aktuella juridiska regler men också skaffa sig en mer övergripande systemförståelse av juridiken, som är viktig att ha när riskhanteraren eller brandingenjören ska hantera praktiska problem i företaget, samhället eller på en myndighet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa insikt i juridikens möjligheter och begränsningar inom riskhanteringen, inbegripet sociala, ekonomiska samt miljö- och arbetsmiljöaspekter

Kursinnehåll

Studenterna ska genom föreläsningar och övningar med exempel inhämta grunderna i civilrätt och förvaltningsrätt. Övningsuppgifterna är så konstruerade att studenten får öva det juridiska systemet på verklighetsnära exempel, där studenten måste ta hänsyn till tekniska och ekonomiska sammanhang. Vikt läggs särskilt vid att studenten ska kunna läsa och förstå tillämpliga författningstexter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker individuellt genom skriftlig eller muntlig tentamen och genom inlämnande av godkänd övningsuppgift samt muntlig redovisning av denna.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 45
Urvalskriterier: Förtur ges till studerande vid riskhanterings- och brandingenjörsprogrammen. Urval: Antal poäng som återstår till examen. Vid lika poäng tillämpas lottning.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Carina Funck, carina.funck@har.lu.se
Hemsida: http://www.har.lu.se/kurser/tek070
Övrig information: Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och arbete med övningsuppgifter samt egen inläsning av kurslitteratur. Skriftlig och muntlig redovisning av övningsuppgifter.