Kursplan för

Teknisk bastermin
Pre-University Course in Technical Sciences

TBT020, 30 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TB1-HELS
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Målet med utbildningen är att komplettera en gymnasieutbildning med de förkunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier vid LTHs högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och brandingenjörsprogram.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål existerar inte i denna form.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål existerar inte i denna form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål existerar inte i denna form.

Kursinnehåll

OBLIGATORISKA KURSER
Matematik D
Föreläsningar 42 h, övningar 28 h, självstudier 180 h 

Fysik B
Föreläsningar 86 h, övningar 52 h, laborationer 16 h, självstudietid 230 h

Efter genomgången kurs skall studenten kunna definiera och förklara införda begrepp och storheter, redogöra för och i beräkningar utnyttja sambanden mellan dessa samt känna till fysikens modeller inom nedan beskrivna kunskapsområden:

Teknisk orienteringskurs
Föreläsningar 18 h, övningar 6 h, studiebesök 8 h, självstudier 30 h

.............................................................................................................................................................................

TILLVALSKURSER
Matematik E

Föreläsningar 32 h, övningar 28 h, självstudier 100 h

Kemi B
Föreläsningar 56 h, övningar 28 h, laborationer 20 h, självstudier 200 h

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina: Matematik D, Matematik E, Fysik B samt Kemi B. Laborationer (obligatoriska): Fysik B och Kemi B. Teknisk orienteringskurs: Obligatorisk närvaro (minimum 80%) samt godkänd redovisning.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Teknisk bastermin.
Antal högskolepoäng: 30. Betygsskala: UG.
Kod: 0209. Benämning: Matematik D.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0309. Benämning: Fysik B, del B1.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0409. Benämning: Fysik B, del B1 laboration.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0509. Benämning: Fysik B, del B2.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0609. Benämning: Fysik B, del B2 laboration.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0709. Benämning: Teknisk orienteringskurs.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0809. Benämning: Matematik E.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0909. Benämning: Kemi B.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.hbg.lth.se/utbildningsservice/studentbasar/
Övrig information: Godkänd bastermin ger garantiplats på LTHs högskoleingenjörsutbildningar (Hbg) under förutsättning att man sökt via studera.nu senast 15 april 2014 och att man är godkänd på basterminen senast 15 juni 2014. Godkänd bastermin och godkänt i Ma E ger behörighet att söka LTHs civilingenjörsutbildningar och brandingenjörsutbildning. Antalet platser på Kemi B: 10 st.