Kursplan för

Avancerade förbränningsmotorkoncept
Advanced Combustion Engine Concepts

MVKN55, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-fo
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupning i hur moderna förbränningsmotorer är uppbyggda och att gå igenom avancerade koncept och metoder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Under föreläsningarna beskrivs hur man kan extrahera information om förbränningen ur tryckförloppet i cylindern. Moderna och avancerade motorkoncept gås igenom såväl som motorers historiska utveckling. En fördjupning av avancerade gasväxlingskoncept görs och speciell vikt vid direktinsprutning av bränslet ges då mycket utveckling har lagts på dessa komponenter de senaste åren. Nya typer av förbränningsmotorer såsom HCCI och PPC, som kan sägas vara en blandning av otto- och dieselmotorerna förklaras ingående. Mättekniker för analys av motorer såväl som reglerteknik för styrning av motorer avhandlas. Bränsleaspekter framför allt med tyngdpunkt på m,otorförbränning men även med avseende på produktion och miljöknsekvenser diskuteras. Värmeöverföringsprocesser i motorer beskrivs liksom Waste Heat Recovery. Slutligen ges en överblick i hur motorer modelleras i utvecklingsarbete.

Laboration kommer att genomföras där PPC förbränning analyseras. Datorlaborationer kommer också genomföras med syfte att lära sig identifiera motorkomponenter samt att köra motorer virtuellt.

Normalt ges minst en gästföreläsning från industrin.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med skalan underkänt, 3, 4, 5 normalt motsvarande 40, 60 och 80 % av maximal poäng. För att äga rätt att delta i tentamina skall samtliga obligatoriska laborationer ha redovisats och godkänts skriftligt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVK106

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Martin Tunér, martin.tuner@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se