Kursplan för

Fjärrvärme och fjärrkyla
District Heating and Cooling

MVKN40, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-es, M5-en, W4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en god överblick av ämnet fjärrvärme och fjärrkyla och att förmedla kunskaper om fjärrvärmens och fjärrkylans teknik och dess roll på energimarknaden och i energisystemet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förstå vad som är specifikt för fjärrvärme och fjärrkyla och hur teknikerna fungerar samt ha fått insikt i fjärrvärmens och fjärrkylans marknadsförutsättningar och  roll i det övergripande energisystemet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Huvudsakliga ämnen som behandlas vid föreläsningar: Introduktion – historia, koncept, värme- och kylmarknader. Värme- och kylbehov. Produktion av värme och kyla. Miljöbelastning och –fördelar. Distributionsteknik. Kundanläggningar. Ekonomi och framtida utmaningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. För betyget 3 erfordras att kursens samtliga obligatoriska övningsuppgifter har genomförts (enskilt eller i grupper) med godkänt betyg på utförandet. För högre betyg tillkommer individuell skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVKN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Prof Svend Frederiksen, Svend.Frederiksen@energy.lth.se
Kursansvarig: Patrick Lauenburg, patrick.lauenburg@energy.lth.se
Hemsida: http://www.ees.energy.lth.se/kurser/