Kursplan för

Servicerobotik
Service Robotics

MMKN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-me, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i mobil robotteknik och exemplifiera detta med experimentella arbeten som visar på dess uppbyggnad och tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av en del med praktiskt inriktade projektuppgifter och en teoretisk del. Föreläsningar kommer att förklara grunderna i ämnesområdet. Den teoretiska delen mynnar ut i en litteraturstudie där man gruppvis väljer ett av ett antal relevanta ämnesområden med muntlig och skriftlig redovisning. Exempel på ämnen för litteraturstudie kan vara en behandling av mobila system med fokus på sensorsystem, mekanik, styrning, artificiell intelligens, etc.

I kursens inledning presenteras en gemensam praktisk uppgift som ska lösas med ett givet utbud av delkomponenter såsom strukturelement, sensorer, drivdon och givna datorresurser. I kursen utnyttjas LEGO NXT som som hårdvaruplattform och som programmeras i Java (LeJOS). Kursen kommer att ge utrymme att integrera kunskaper i elektronik, mekaniska system och programmering av inbäddade system på ett konkret sätt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Varje student redovisar sina resultat från definierade projektarbeten i kursen i form av rapport, modeller och experimentellt arbete i anslutning till respektive projekt. Dessa utförs som regel i grupper om två studenter i varje grupp. Resultatet från varje projekt betygssätts och slutbetyget beräknas som ett viktat medelvärde av dessa. Omexamination sker i samråd med kursledare genom kompletterande arbete.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMT200

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Giorgos Nikoleris, giorgos.nikoleris@mkon.lth.se
Hemsida: http://www.design.lth.se