Kursplan för

Utvecklingsmetodik
Product Development and Design Methodology

MMKF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktplanering/produktförnyelse och produktutveckling. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i konstruktionsmetodik i form av procedurer, metoder och tekniker, som utnyttjas i metodiskt/systematiskt konstruktionsarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Utifrån en övergripande modell över den industriella utvecklingsprocessen för framtagning av produkter, produktinnovationsprocessen, inleds kursen med att introducera produktplanering eller alternativt produktförnyelse. Inom ramen för denna delprocess genomgås hur företaget, utifrån en från affärsmålet och på marknadsanalys härledd produktpolitik, tar fram en för företagets övergripande mål lämpligt avpassad portfölj av utvecklingsprojekt. I efterföljande del av kursen behandlas produktutvecklingsprocessen med tyngdpunkt på den inledande princip- eller, alternativt, konceptutvecklingsfasen. Den för utvecklingsprocessen centrala konstruktionsmetodiken genomgås i ett övergripande perspektiv, med tyngdpunkten även här lagd på konceptfasen. Inledningsvis föreläses teorin för respektive del, varefter ett tillämpningsprojekt genomföres. Projektets inledande del avser produktförnyelse och utförs om möjligt i direkt samverkan med ett industriföretag. Alternativt utnyttjas ett fiktivt företag, för att ge den industrinära anknytningen av projektet. Arbetet utförs i grupper om 3–5 teknologer per grupp. I den andra delen av projektet, omfattande konstruktionsprocessens principkonstruktionsfas, utgör en direkt fortsättning på ett i produktförnyelsedelen framtaget produktförslag. Varje projektarbete redovisas i form av en rapport – gemensam för hela gruppen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: En obligatorisk projektuppgift ingår i kursen, vilken utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkänt projektarbete poängsätts i intervallet 30 - 60 poäng. Alla gruppmedlemmar erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Utöver det obligatoriska projektet ingår också en individuell skriftlig tentamen, för vilken 20 –40 poäng erhålls vid godkänt resultat. Slutbetyget baseras på erhållna poäng från godkänt projektresultat och från godkänd individuell, skriftlig, tentamen.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Varje kursdeltagare erhåller den för projektarbetet erhållna poängen, som vid godkänt projektarbete ger 30 - 60 poäng. Delmomentet omfattar: Projektet utförs i direkt samverkan med ett industriföretag, alternativt i ett fiktivt företag. Projektet görs i grupp om 3–5 teknologer och redovisas i en för respektive grupp gemensam rapport. Projektets inledande del, avseende produktförnyelse, resulterar i ett antal projekt-/produktförslag, av vilka ett utnyttjas i det efterföljande produktutvecklingsprocessen. I denna delprocess genomförs endast den inledande koncept-/principkonsdtruktionsfasen.
Kod: 0210. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell skriftlig tentamen, där godkänt resultat ger 25 - 50 poäng. Delmomentet omfattar: Tentamen inriktas mot att kontrollera den individuella kunskapsinhämtningen från föreläst teori.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMK040, MMK110

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Damien Motte, damien.motte@mkon.lth.se
Kursansvarig: Professor Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se