Kursplan för

Företagsförlagd praktik
Working Environment, Trainee Course

MAMF25, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: IBYA3, IBYI3, IBYV3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Avsikten är att knyta utbildningen närmare praktiskt tillämpade ingenjörstekniska moment för att därigenom få på arbetsmarknaden mer direkt operativt användbara högskoleingenjörer.

Kursen syftar vidare till:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Företagsförlagd pratik

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs aktivt deltagande under kursintroduktion inklusive introduktionsföreläsning, minst fyra veckors heltids praktikarbete, regelbunden kommunikation med examinator/handledare, aktivt deltagande i rapportseminarium, muntlig presentation vid avslutande seminarium samt godkänd skriftlig rapport.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAM670

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Robertson, Anders.Robertson@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.caad.lth.se/
Övrig information: Kursen kan antingen genomföras sommartid (ej mellan åk 1 och 2) eller under vårterminen i åk 3. Kursintroduktioner sker två gånger per år. Studenten ordnar själv praktikplats. Praktikplats och handledare på arbetsplatsen ska godkännas i förväg av examinator/handledare.