Kursplan för

Fysiologi
Physiology

KNL026, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MBIO2
Valfri för: B4-l, B4-lm, K4-l, MLIV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Ge grundläggande kunskaper om kroppens anatomi och om mekanismerna bakom hur kroppens celler och organ fungerar och integreras, med särskild inriktning mot metabolism och näringslära.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna analysera näringsfysiologiskt relaterade frågeställningar och tillämpa sina kunskaper för att lösa dessa

muntligt och skriftligt kunna redogöra för fysiologiska fenomen gentemot sina studiekamrater

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

söka och värdera information om human fysiologi från vetenskapliga artiklar, elektroniska källor och allmän media

Kursinnehåll

På basen av kunskaper i biokemi och cellbiologi är huvudmomenten magtarmkanalens anatomi och fysiologi, endokrinologi och metabolism. Kursen berör även neurofysiologi, andning och cirkulation, muskelfunktion och njurfunktion. Kursen innehåller föreläsningar, gruppövningar, laborativa moment och en valfri fördjupningsuppgift. Under kursens gång finns möjlighet att göra två duggor.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs genomförda laborationer och seminarieuppgifter. Det graderade betyget baseras på sluttentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anne Nilsson, Anne.Nilsson@appliednutrition.lth.se
Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se