Kursplan för

Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi
Integrated Project on Food or Pharamaceutical Technology

KLGN05, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MLIV2
Valfri för: B5-l, B5-lm, K5-l
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Fördjupa kunskaper i livsmedelsteknik och livsmedelsteknologi eller läkemedelsteknologi genom att genomföra ett tekniskt utvecklingsprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Projektet utgörs av en produktutvecklingsprocess av en produkt och skall genomföras ur ett kommersiellt konsumentperspektiv. Arbetet genomförs i stegen innovationsprocess-planering-litteratursökning-laborativt arbete-utvärdering-rapportering-rekommendationer inför kommersialisering och industrialisering.

Viktiga koncept framför allt rörande projektledning understöds via föreläsningar och seminarium

Undervisningsformen är föreläsningar, seminarier med skriftliga rapporter laborationer, studiebesök, och egen reflektion

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs fordras godkänt deltagande i alla aspekter av projektkursen och godkänd muntlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi.
Antal högskolepoäng: 13. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd rapport. Godkänd muntlig presentation. Godkänd muntlig tentamen. Delmomentet omfattar: Praktiskt projektarbete
Kod: 0211. Benämning: Projektmetodik.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagit i obligatoriska moment. Inlämnad skriftlig reflektion. Delmomentet omfattar: Teoretisk bakgrund för projektarbete.
Kod: 0311. Benämning: Entrepenörskap.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagit i obligatoriska moment. Delmomentet omfattar: Teori kring entreprenörskap

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KLG060, KLG080 eller KLG027.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KLG031, KLT031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Federico Goméz, Federico.Gomez@food.lth.se
Kursansvarig: Professor Marie Wahlgren, Marie.Wahlgren@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se