Kursplan för

Immunteknologi
Immunotechnology

KIM015, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Alternativobligatorisk för: MBIO1
Valfri för: B4-mb, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap inom immunologi som kombinerat med erfarenheter från tidigare kurser inom bioområdet ska ge studenterna en insikt i hur dessa kunskaper kan tillämpas på problem inom det biotekniska och biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i obligatoriska PBL/gruppövningsmoment. Laborationer och individuella laborationsrapporter. Skriftlig eller muntlig tentamen (den senare metoden det vanligaste förfaringssättet vid tentamen vid andra tidpunkter än kursens huvudtentamenstillfälle). Det slutgiltiga betyget sätts på den skriftliga eller muntliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Laborationsmoment.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer och individuellt formulerade skriftliga laborationsrapporter. Betygskala UG. Delmomentet omfattar: Delkursen kommer att belysa experimentella system använda inom basal immunologisk forskning samt immunologiska analyssystem och metoder vilka har stor spridning inom ett brett forskningsfält. Individuell rapportering av resultat, där även teorin diskuteras.
Kod: 0209. Benämning: Teorimoment.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i de obligatoriska PBL momenten. Skriftlig eller muntlig tentamen (individuell). Den skriftliga eller muntliga tentamen utgör grunden för slutbetyg. Delmomentet omfattar: Kursens teoriinnehåll, d.v.s. basal immunologi och tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler behandlas på ett teoretiskt plan i form av föreläsningar och gruppövningar (och på laborationerna).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 48
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen
Kursen överlappar följande kurser: EXTN40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Malin Lindstedt, malin.lindstedt@immun.lth.se
Hemsida: http://www.immun.lth.se/education/immunotechnology/immunotechnology/