Kursplan för

Industriellt miljöarbete
Industrial Environmental Management

KII010, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4, E4, E4-em, F4, I4, M4, W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Baserat på tidigare förvärvade kunskaper i ett visst teknikområde ska studenten kunna identifiera och utvärdera förebyggande lösningar på miljöproblem med både tekniska och management-orienterade verktyg och metoder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Förebyggande miljöskyddslösningar kräver kunskap om processer, produkter och management, och därför kommer kursdeltagarna att övas i att söka lösningar, som använder såväl tekniska som managementinriktade verktyg och metoder. Med utgångspunkt i deltagarnas ingenjörsbakgrund kommer projektarbetena att belysa förebyggande miljöskyddsarbete inom tillämpade industrifall.

Kursmomenten behandlar processintegrerat miljöskyddsarbete, inklusive ledning och styrning av miljöarbete (bl.a. en introduktion till befintliga miljömanagementstandarder som ISO 14000), tekniska strategier för att effektivisera vatten-, energi- och materialflöden (inklusive övervakning, underhåll, återanvändning, renare teknologi, processmodifieringar, good housekeeping, etc.).

Produktrelaterade frågor utgör ett annat centralt område i kursen med livscykelanalyser, miljöanpassad produktdesign, miljömärkning, miljöarbete i leverantörskedjan, etc.

Kursen kommer även att i ett vidare perspektiv belysa industriell utveckling och ingenjörens roll och ansvar i att miljöanpassa industriell verksamhet. Kursen ges i form av kortare föreläsningar i kombination med seminarier och andra övningar där teknologerna aktivt medverkar i inlärningstillfället. Personer som arbetar professionellt med miljöfrågor i industrin deltar i flera av kursmomenten.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination genom inlämningsuppgift och tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Rodhe, Hakan.Rodhe@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se