Kursplan för

Industridesignprojekt III
Industrial Design Project III

IDEN25, 20 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: MID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Masterprogrammet är organiserat i tre fokusområden; Form & Technology, Living & Behaviour och Man & Nature.

Syftet med kursen är att genomföra ett industridesignprojekt, om möjligt i liten grupp, baserat på en problemformulering (design brief) som är relevant för fokusområdet. Designbriefen, stimulerar till en ingående förståelse för fokusområdet och reflekterar relevanta forskningsresultat inom området. Under projektet utvecklar studenterna sin analytiska, kritiska och kommunikativa förmåga såväl som estetiska färdigheter och individuella uttrycksmedel. Studenterna har möjlighet att samarbeta med andra fakulteter vid Lunds universitet och/eller utomstående partner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

uppvisa ingående förståelse för fokusområdet och dess utvecklingstendenser

aktivt kunna deltaga i den aktuella diskursen inom det valda ämnet – allt i relation till  industridesigndisciplinen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

uppvisa förmåga att skriva en brief på en professionell nivå, lägga upp en projektplan och effektivt genomföra en fullständig designprocess, från idéskapande till presentation av färdig produkt, och vid behov justera projektets inriktning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

uppvisa förmåga att bedriva fördjupad research, utvärdera och reflektera över resultaten inom ramen för det valda fokusområdet samt effektivt sammanfatta och diskutera resultaten.

utveckla en avancerad designstrategi för att förverkliga en idé (produkt, tjänst eller metod) inom ramarna för det valda fokussområdet och formulera denna i en omfattande rapport.

Kursinnehåll

På grundval av kunskaper och erfarenheter från Industridesignprojekt II, ska studenten behärska både teoretisk och praktisk det valda fokusområdet.


1. Form & Technology
• utveckling av produkt- och processidéer för digital framställning med traditionella och avancerade material samt deras praktiska användning
• experimentering med estetiska och funktionella möjligheter, även i förhållande till digital one-off-framställning och nya former av entreprenörskap

2. Living & Behaviour
• utveckling av strategier och idéer för produkter och tjänster
• experimentering med arbetssätt med anknytning till utvecklingslinjer i samhället och nya varumärkesstrategier samt tillämpning av dessa

3. Man & Nature
• utveckling av strategier och/eller handlingsprogram för förändringar i formgivningen av produkter och tjänster på systemnivå
• experimentering med nya arbetssätt anpassade till strategier för hållbar utveckling samt praktiskt genomförande av dessa.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro, slutfört projekt enligt lärares anvisningar. Resultatet i form av en fysisk 3D-prototyp och/eller en 3D-simulering eller en immateriell produkt, ska presenteras muntligt, visuellt och skriftligt, varvid även arbetsprocessen och uppkomna frågor och problem ska diskuteras. Vidare, måste studenter visa ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till den aktuella diskursen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: IDEN10 Industridesignprojekt II eller motsvarande
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Kursansvarig: Andreas Hopf, Andreas.Hopf@design.lth.se
Kursansvarig: Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Kursen innehåller diskussioner och genomgångar, både individuellt och i grupp. Det enskilda arbetet utförs under handledning.