Kursplan för

Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design
Degree Project for Master of Fine Arts in Design

IDEM05, 30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Fakultetsstyrelsen
Beslutsdatum: 2011-03-28

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign. Fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen.
Obligatorisk för: MID2

Syfte

Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap som krävs för att självständigt arbeta som industridesigner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I examensarbetet ingår

Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det skall utföras enskilt eller i grupp om två personer. Om examensarbetet gjorts i grupp skall det framgår vad var och en har bidragit med.

Rapporten skall vara tillgänglig i en version som medger granskning minst två veckor innan seminariet. Institutionen ansvarar för framställningen av erforderligt antal exemplar av rapporten. Det är önskvärt men inget krav att rapporten granskas av annan examensarbetare vid seminariet. Samma rapport kan granskas av flera examensarbetare. Seminariet får förläggas utanför terminstid om student, handledare och examinator är överens om detta.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Samtliga delar under Innehåll skall vara godkända för att examensarbetet skall vara godkänt. Rapporten är offentlig och får inte sekretessbeläggas till någon del. Examinator får inte beakta eventuell underhandinformation vid bedömningen av rapporten.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Dispens från ovan angivna krav kan endast lämnas av utbildningsnämnden och endast om det finns synnerliga skäl. För att påbörja examensarbetet krävs dessutom att studenten tillägnat sig tillräckliga kunskaper inom examensarbetets ämnesområde. Examinator avgör om detta krav är uppfyllt innan arbetet påbörjas.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Prefekten utser en eller flera lärare vid Lunds universitet till examinator. Detta innebär att examensarbetet alltid skall examineras vid Lunds universitet. Examinatorn beslutar om betyg på examensarbetet.
Övrig information: Innan examensarbetet påbörjas skall examinator godkänna examensarbets-uppgiften och utse handledare som bistår examensarbetaren med kontinuerlig handledning. Handledningen skall bland annat syfta till att göra det möjligt att slutföra examensarbetet inom ramen om 20 veckors heltidsstudier. Studenten kan inte göra anspråk på handledning under längre tid än 15 månader. Till handledare kan utses den som examinator finner lämplig. Handledare behöver inte vara lärare vid LTH. Examinator skall inte bistå med en huvudsaklig del av den praktiska handledningen.
Anmälan till examensarbete skall lämnas till Industridesignskolans kontor innan arbetet påbörjas. Tjänsteman kontrollerar att kravet för att påbörja arbetet är uppfyllt. När examinator och handledare godkänt examensarbetsuppgiften lämnas anmälan tillbaka till tjänstemannen för kursregistrering. Institutionen skall arkivera rapporten samt se till att ett exemplar av densamma, försett med ISRN-nummer lämnas till biblioteket för arkitektur och design för katalogisering och arkivering.