Kursplan för

Industridesignprojekt C
Industrial Design Project C

IDEF10, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syftar till att studenten lär sig att arbeta med projektet utifrån ett helhetsperspektiv med en specifik kravställare i åtanke. Studenten förutsätts bilda en syntes av såväl tidigare förvärvad kunskap som ny kunskap inom kursen.

Vidare, att genomföra ett designprojekt i syfte att praktisera teoretisk samt konstnärlig kunskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- med hjälp av tidigare kunskaper om den kreativa processen kunna identifiera och analysera en bestämd användare i syfte att identifiera behov och att utveckla en tillämpbar innovativ produkt.

- utveckla en individuell projektbeskrivning och självständigt planera projektet utifrån de specifika projektbehoven.

- på ett strukturerat sätt samla in och kategorisera relevant information och kunna analysera informationen.

- visa på en logisk och sammanhängande förståelse av det valda projektområdet.

- identifiera relevanta designmetoder samt tillämpa dessa praktiskt.

- med slutsatser som erhållits genom en tydlig designprocess sträva efter att utveckla nya, innovativa designkoncept.

- på ett kreativt, organiserat och överskådligt sätt presentera projektet med hjälp av relevanta verktyg.

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Inom given tidsram utföra ett individuellt designprojekt och behärska användningen av relevanta metoder i designprocessen (såsom muntlig presentation, skiss, prototypframtagning, visualisering etc. )

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa prov på kritiskt tänkande och logisk grund för det egna arbetet. I seminarieform demonstrera förmåga att fatta välgrundade beslut samt kritiskt reflektera över styrkor, svagheter och konsekvenser gällande metodval såväl som etiska överväganden.

Kursinnehåll

De teoretiska och metodologiska aspekterna kommer att tillämpas på och kombineras med praktiska övningar, med hjälp av fördjupade designmetoder och kreativa tekniker för att kunna utveckla en designlösning till det initiala problemet. Studenterna uppmuntras till att uppdatera sig på relevanta forskningsrön.

En workshop om utvärderingskriterier är integrerad i kursen för eleverna att utveckla en viss produkt genom att definiera olika kriterier och dokumentera resultatet av olika utvärderingsmetoder.

Studenternas förståelse av den akademiska skrivstrukturen IMRAD fördjupas genom kamratgranskning i seminarieform modererad av föreläsare/lärare med erfarenhet av egen vetenskaplig publikation. Studenterna analyserar och granskar kritiskt egna och andras rapporter från designprojekt B. Erfarenheterna från seminariet omsätts till praktik genom att studenterna skriver en längre projektrapport över designprojekt C.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på en projektdokumentation samt en muntlig presentation.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Liljeqvist, Per.Liljeqvist@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se