Kursplan för

Avancerad skissteknik
Advanced Sketching

IDEA56, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att få en introduktion till grundläggande teori hur det tredimensionella rummet kan årterges tvådimensionellt genom perspektiv.

Att få en introduktion till tvådimensionella frihandstekniker och material som används i designyrket för utveckling och illustration av idéer och design


Att öva olika tekniker för skissning och rendering

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna konstruera grundläggande geometriska former korrekt i perspektiv
 Förstå hur skuggor av grundläggande geometriska former kan konstrueras
 Förstå hur förkortningstekniker kan användas och kunna rita en symmetrisk form i perspektiv
 Förstå hur matta plana ytor, cylindrar, koner och sfärer renderas
 Uppvisa viss förmåga till effektiv rendering av olika material samt texturer.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Visa förmåga att tillämpa perspektivritningstekniker på fri hand med användande av relevanta material verktyg.
Visa förmåga att skissa på ett dynamiskt vis.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

I undervisningen och vid genomgångar visa en lyhördhet för konstnärliga och estetiska värderingar och kvalitetsbedömningar av bilder.

Kursinnehåll

Kursen består av en serie föreläsningar samt workshops med övningar, demonstrationer och gruppkritik för utvärdering av uppnådda resultat.
Följande ämnen behandlas:
- Enpunktsperspektiv
- Tvåpunktsperspektiv
- Ellipser
- Förkortning
- Frihandsskissteknik
- Etablering av perspektiv
- Sektionsritning
- Återgivning av symmetriska former
- Verktyg och material
- Formåtergivning genom skuggning
- Kastskuggor
- Reflekterat ljus
- Ljussättningsstrategi
- Materialåtergivning
- Komposition

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80 % närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på dokumentation av individuella inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEA55

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Sjödell, Charlotte.Sjodell@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Lärandet sker genom föreläsningar samt utifrån kritik av hemuppgifter både individuellt och i grupp för att bedöma utveckling och idéer redovisade i hemuppgifterna.