Kursplan för

Industridesignprojekt B
Industrial Design Project B

IDEA45, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

• Målet är att studenten skall utveckla sin kreativa förmåga genom att effektivt använda tidigare och nyförvärvad kunskap inom designmetodiken. Under kursen genomför studenten ett designprojekt i syfte att praktisera teoretisk samt konstnärlig kunskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• utveckla en individuell projektbeskrivning och självständigt planera projektet utifrån de specifika projektbehoven.
• på ett strukturerat sätt samla in och kategorisera relevant information och med viss vägledning kunna analysera informationen.
• till viss del visa på en logiskt och sammanhängande förståelse av det valda projektområdet.
• förstå en rad olika metoder som används inom industridesignområdet. Med viss handledning identifiera relevanta designmetoder samt tillämpa dessa praktiskt.
• med slutsatser som erhållits genom en tydlig designprocess sträva efter att utveckla nya, innovativa designkoncept.
• på ett kreativt, organiserat och överskådligt sätt presentera projektet med hjälp av relevanta verktyg.
• visa prov på kritiskt tänkande och logisk grund för det egna arbetet. Kunna reflektera över den egna and andras designprocesser.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• inom given tidsram utföra ett individuellt designprojekt och delvis behärska användningen av relevanta metoder i designprocessen (såsom muntlig presentation, skiss, prototypframtagning, visualisering osv.),
• självständigt kunna tillgodogöra sig anvisad litteratur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• reflektera kritiskt över och diskutera designaspekter i relation till det egna och andras designprojekt genom att argumentera med centrala begrepp för disciplinen.

Kursinnehåll

Föreläsningar i projektplanering, presentationsteknik, formlära, samt 2D renderingsteknik.

Lärandet sker genom föreläsningar samt handledning med fokus på diskussion kring hemuppgifter både individuellt och i grupp. Studenterna uppmuntras till att uppdatera sig i relevanta forskningsrön.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på en projektdokumentation samt en muntlig presentation. Om det behövs en skriftlig självutvärdering.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Sjödell, Charlotte.Sjodell@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Lärandet sker genom föreläsningar samt utifrån kritik av hemuppgifter både individuellt och i grupp för att bedöma utveckling och idéer redovisade i hemuppgifterna.