Kursplan för

Projekt i teknisk design
Project in Technical Design

IDE051, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att planera och genomföra ett industridesignprojekt genom att tillämpa tidigare tillägnade färdigheter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna analysera ett scenario utifrån en vald produkt i syfte att identifiera ett till produkten kopplat behov. Genom att använda sig av tidigare inhämtad kunskap i den kreativa processen, ska studenten självständigt kunna tillfredställa behovet med en ny innovativ lösning. Estetiska och kommunikativa aspekter skall inkluderas i resultatet som presenteras i form av modell, 3D visualisering och en skriven rapport.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktion där ett valt fall presenteras och utgångspunkten för ett designprojekt som relaterar till analyserade och definierade krav presenteras. De teoretiska och metodiska aspekterna kommer att användas och åtföljas av praktiska övningar där designmetoder och kreativa tekniker används i syfte att utveckla en designlösning till det initiala problemet. Tidigare förvärvade färdigheter, såsom skissteknik, datorstödd bildframställning och modellframtagning kommer att införlivas i kursen, jämsides med marknadsföringsaspekter, brukarkunskap, målgruppsdefiniering och övning av kommunikations- och presentationsfärdigheter mm.

Kursen anknyter till dagsaktuell forskning som del av den kreativa processen/metoden.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på en projektdokumentation samt en muntlig presentation. Om det behövs en skriftlig självutvärdering.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: IDEF20 Designprojekt eller motsvarande
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Liljeqvist, Per.Liljeqvist@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Undervisningsform: Kursen baseras på föreläsningar och eget projektarbete under återkommande handledning. Kursen avslutas med en muntlig redovisning, analys och kritik i grupp. Projektet redovisas dessutom skriftligt.