Kursplan för

Japanska för tekniker
Japanese for Engineers

GEMA70, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Valfri för: A4, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F4, I4, K4, L4, M4, MD4, N2, Pi4, RH4, V4, W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ägnas huvudsakligen åt praktiska språkfärdigheter i japanska, d.v.s. grammatisk struktur, ordförråd, hörförståelse, läsning av enkla texter samt skriftlig och muntlig framställning. Skriftsystemen hiragana och katakana gås igenom och även vissa grundläggande kanji-tecken. Det ges också föreläsningar om grundläggande teoretisk japansk grammatik.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen kan ställas in: Om färre än 20 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sawako Murao, sawako.murao@ostas.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se/
Övrig information: Kursen består av föreläsningar och gruppövningar på kvällstid. Studenten tillägnar sig kunskaper motsvarande Textkurs 1 inom Nybörjarkurs 1 (JAPC01) i japanska som ges vid Språk-och litteraturcentrum. Undervisningen sker på svenska och japanska.