Kursplan för

Förståelse och lärande
Teaching and Learning

GEMA45, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E2, F2, I4, K4, L4, M4, MD4, N4, Pi4, RH4, V4, W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge en introduktion till vuxnas lärande både på högskolan och i arbetslivet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Lärande och hjärnan: Hur vi lär? Hur vi glömmer?
Förståelse: Yt- och djupinlärning, Taxonomier (SOLO/Bloom)Kolbcirkeln, Hur man gynnar effektivt lärande.
Utbildningsmål: Högskoleförordningen och utbildningsplan, Mål i enskilda kurser.
Utvärdering: Operativ utvärdering, Rapporterande utvärdering, Hur ger man muntlig återkoppling.
Examination: Koppling mellan undervisning och examination.
Gruppdynamik: Vad är en grupp? Färdigheter och dialog inom gruppen. Härskartekniker.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Närvaro vid 75% av lektioner. Skriftlig rapport.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 24
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen överlappar följande kurser: KKK080

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.adj. Michaël Grimsberg, Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se
Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/gema45/