Kursplan för

Fysiologiska modeller och beräkningar
Physiological Models and Computations

FRTF01, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME3
Valfri för: Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att introducera viktiga områden, begrepp och metoder inom fysiologisk modellering jämte beräkningar och kvantitativ jämförelse med medicinska mätdata och fenomen. Förklaring av fysiologisk reglering via balansekvationer, dynamiska system, återkopplingsprinciper och adaption.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examen. Fyra inlämningsuppgifter och ett projekt.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Fysiologiska modeller och beräkningar.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH.
Kod: 0213. Benämning: Inlämningsuppgift 1.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0313. Benämning: Inlämningsuppgift 2.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0413. Benämning: Inlämningsuppgift 3.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0513. Benämning: Inlämningsuppgift 4.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0613. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA01 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra, TEK015 Människans fysiologi (eller TEK171 Kvantitativ humanfysiologi) och ETI265 Signalbehandling i multimedia.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof Rolf Johansson, Rolf.Johansson@control.lth.se
Studierektor: Prof Karl-Erik Årzén, karlerik@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/Education/EngineeringProgram.html