Kursplan för

Styr- och reglerteknik
Automatic Control

FRT602, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA2, IEA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper i Styr- och reglerteknik. Kursen ger också ingående förståelse för systemprinciper och implementering av PLC-baserade styrsystem samt analoga regulatorer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända laborationer och skriftlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Reglerteknik.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och skriftlig tentamen.
Kod: 0214. Benämning: Styrteknik.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMA645 Matematisk analys.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Lilja, Mats.Lilja@hbg.lth.se
Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/mats/kurser/styreg/styreg.htm