Kursplan för

Reglerteori
Control Theory

FRT130, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: Pi2
Valfri för: D4, F2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte att ge en djupare kunskap och förståelse för den matematiska teori som ligger bakom många av de begrepp och metoder som lärs ut i kursen Reglerteknik AK (FRT010). Kursens syfte är också att ge fördjupad kunskap i matematisk kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ges parallellt med Reglerteknik AK (FRT010) och tar upp många av de moment som berörs i Reglerteknik AK. Några exempel: Lösning av systemekvationer, koordinatbyte i tillståndsrummet, härledning av styr- och observerbarhetskriterierna, Kalmans uppdelningssats, argumentvariationsprincipen, robusthetsanalys.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: En problemorienterad inlämningsuppgift och ett miniprojekt med kamratopposition som redovisas skriftligt och muntligt.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Reglerteori.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG.
Kod: 0209. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0309. Benämning: Fördjupningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se
Kursansvarig: Prof Per Hagander, per.hagander@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/Education/EngineeringProgram/FRT130.html