Kursplan för

Stationär och icke-stationär spektralanalys
Stationary and Non-stationary Spectral Analysis

FMSN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4, E4, F4, F4-ssr, F4-bm, I4, Pi4, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen riktar sig till den som vill bredda och fördjupa sitt kunnande inom statistisk signalbehandling och utöka sin verktygslåda med mer avancerade tekniker. Den ligger i gränslandet mellan statistik och signalbehandling och bygger på de klassiska icke-parametriska metoder som är välkända och behandlas i, t.ex. Stationära stokastiska processer eller Optimal signalbehandling. Eftersom dessa metoder inte alltid räcker till behövs mer avancerade tekniker inom många tillämpningsområden, t.ex. inom kommunikation och medicin.

Kursen tar därför upp mer statistiskt robusta metoder som blivit vanligare under de senaste åren, bl.a. tids-frekvensanalys, som är ett modernt verktyg för undersökning av icke-stationära signaler och processer. Forskningen inom detta område har expanderat de senaste 20 åren, vilket gör att detta numera är på väg att bli ett vanligt verktyg för analys.

Flera tillämpningar kommer också att presenteras i kursen och deltagarna kommer att arbeta med data från verkliga problemställningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grundläggande definitioner. Fördjupat studium av AR (auto regressive), MA (moving average) och ARMA-processer. Linjespektrum och parametriska estimeringsmetoder. Underrumsbaserade tekniker. Icke-parametriska spektralskattare, data-adaptivatekniker och multifönstermetoder. Icke-uniform sampling. Orientering om cirkulära och icke-cirkulära processer. Spatial spektralanalys. Icke-stationära processes. Spektrogram. Wigner-Ville distribution. Cohen’s klass. Ambiguity-spektrum. Multi-fönster tekniker för icke-stationära signaler. Orientering om bispektrum.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och laborationsrapporter samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datoraborationer med godkända laborationsrapporter
Kod: 0213. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMS051 Tidsserieanalys
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MASM26

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof Andreas Jakobsson, andreas.jakobsson@matstat.lu.se
Kursansvarig: Prof Maria Sandsten, sandsten@maths.lth.se
Studierektor: Studierektor Anna Lindgren, studierektor@matstat.lu.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/masm26/
Övrig information: Kursen ges även på naturvetenskaplig fakultet med kurskoden MASM26