Kursplan för

Analys av överlevnadsdata
Survival Analysis

FMSN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-bm, Pi4, Pi4-bm, Pi4-mrk
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Överlevnadsdata är vanligt förekommande i medicinska, tekniska och ekonomiska tillämpningar. Data består oftast av tiden till någon händelse samt eventuella andra faktorer som inverkar på denna tid. Ofta är dessutom data censurerade (dvs man har endast observerat att tiden ligger i ett visst intervall) och/eller trunkerade (dvs man observerar endast de tider som ligger i ett visst intervall). Modellering och analys av sådana data kräver därför speciella metoder, som studeras i denna kurs. Metoderna är oundgängliga, i bland annat, läkemedelsindustrin och inom klinisk och preklinisk forskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna använda ett statistiskt programpaket för grundläggande undersökningar på överlevnadsdata i medicinsk statistik och tolka resultat från sådana undersökningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Överlevnadsdata; censurerade och trunkerade data. Kovariater.

Fördelningar och modeller för överlevnadsdata. Räkneprocesser och martingalteori.

Skattning av överlevnadsfunktionen och kumulativa hasardfunktionen (Kaplan-Meier och Nelson-Aalen skattarna). Ickeparametriska en- och fler-sampel test. Kärnskattningar av hasardfunktionen.

Semiparametriska regressionmodeller för data med kovariater. Cox modell. Aalens modell. Likelihood-teori för skattning i Cox modell. Projektionsmetoder i räkneprocesser för skattning i Aalens modell.

“Competing risk” metoder för analys vid flera olika sluttillstånd.

Bootstrapmetoder för överlevnadsdata.

Statistiska funktionaler för gränsvärdesfördelningar i överlevnadsanalys.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Muntlig tentamen och skriftliga projektredovisningar. Betyget är en sammanvägning av resultatet på tentamen och projektredovisningarna.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Inferenskunskaper motsvarande t.ex. FMS091 Monte Carlo-baserade statistiska metoder underlättar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAS213, MASM21

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dragi Anevski, dragi@maths.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fmsn10/
Övrig information: Kursen ges även vid naturvetenskaplig fakultet med koden MASM21.