Kursplan för

Simuleringsverktyg
Simulation Tools

FMNN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, F4, F4-bs, Pi4, Pi4-bs, Pi4-pv
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Simuleringsteknik är ett ämne som kräver såväl erfarenhet av modellering som goda kunskaper i numerisk analys samt programmeringsförmåga. Kursens syfte är att ge studenter i en sen fas av utbildningen möjligheten att praktiskt arbeta i små arbetslag med industrinära beräkningsproblem inom modellering av komplexa mekaniska system. Studenterna får i kursen se hur matematiska metoder kan återfinnas på olika nivåer i industrinära simuleringsverktyg. I synnerhet gäller detta ordinära differentialekvationer, även med algebraiska bivillkor, samt metoder för att lösa komplexa ickelinjära ekvationssystem och egenvärdesberäkningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- veta vilka frågeställningar programmen besvarar.

- veta vilka numeriska metoder som används.

-kunna göra egna resultatbedömningar för några exempelproblem.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- självständigt kunna tillämpa och kritiskt evaluera numeriska metoder som finns i industriella programpaket.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- ha tillägnat sig förmågan att se strukturella likheter mellan olika ingenjörsproblem.

- skriva en rapport som med adekvat terminologi, och algoritmiskt välstrukturerat, redogör för matematiska metoder som används i industrinära simuleringsverktyg.

Kursinnehåll

Teoridel: Numerisk behandling av ordinära differentialekvationer med diskontinuiteter och/eller algebraiska bivillkor. Modelleringsvarianter, variationsintegratorer och andra speciella modelleringsanpassade numeriska metoder. Introduktion till ett modelleringsspråk.

Praktisk del: Numeriska experiment med beräkningsverktyg i kommersiell, industrirelevant programvara som t.ex. Dymola. Likartade experiment med egen kod i Python.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Inlämningsrapport i flera delar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer eller motsvarande.
Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: Intervju eller annat särskilt prov.
Kursen överlappar följande kurser: FMN145

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Kursansvarig: Claus Führer, claus.fuhrer@na.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMNN05