Kursplan för

Beräkningsprogrammering
Scientific Computing

FMN140, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge grundläggande förståelse för hur man med moderna beräkningsverktyg kan skriva datorprogram för att simulera och visualisera olika ingenjörsproblem inom V-området. Teknologen skall uppleva tekniska beräkningar som ett nyttigt verktyg i sin utbildning. Kursen skall stimulera till ett fortsatt eget lärande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- känna till MATLABs syntax och användarhandledning (online help) samt kunna skriva egna beräkningsprogram i MATLAB.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- ha tillägnat sig en god grund i beräkningsprogrammering för efterföljande kurser i V-utbildningen.

- kunna visualisera, tolka och kritisk bedöma numeriska resultat.

- kunna redovisa problemlösningar och numeriska resultat i skriftlig och grafisk form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- med adekvat terminologi och välstrukturerat redogöra för numerisk simulering av en projektuppgift inom V-området.

Kursinnehåll

Filer, editering, MATLAB:s grundfunktioner: Aritmetiska operationer, vektorer, matriser, enkla grafikfunktioner. Syntax: [for], [if-then-else], [while]. Inbyggda funktioner, egendefinerade funktioner, och m-filer. Linjära ekvationssystem, icke-linjära ekvationer, anpassning av mätdata med minstakvadratmetoden. Numerisk integration. Tolkning och kritisk bedömning av resultat. Tillämpningar och projektarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektarbete.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Beräkningsprogrammering.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0210. Benämning: Projektuppgift.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationsprojekt. Delmomentet omfattar: Se ovan.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flerdimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMN065

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Lärare: Johan Helsing, helsing@maths.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN140
Övrig information: Tillämpningsproblemen är hämtade från V-området, t.ex. byggnadskonstruktion, byggnadsfysik, hydraulik och hydrologi. Teknologen skall lösa (d.v.s. simulera och visualisera) en större projektuppgift, vilken är framtagen i samarbete med läraren i Byggnadsmekanik.