Kursplan för

Numerisk analys
Numerical Analysis

FMN050, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: E3
Alternativobligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att lära ut grundläggande beräkningsteknik för att lösa enkla och vanligt förekommande matematiska problem med hjälp av dator och numerisk programvara. Detta omfattar konstruktion, tillämpning och analys av grundläggande beräkningsalgoritmer. Problemlösning på dator utgör ett centralt inslag i kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna välja lämplig beräkningsmetod för att lösa enkla problem som beskrivs av matematiska modeller inom t ex elektronik, samt kunna konstruera approximationer som lämpar sig för beräkning. Vidare skall studenten självständigt kunna implementera och använda dessa algoritmer.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- självständigt kunna välja och använda beräkningsalgoritmer på dator och skall kunna bedöma resultatens relevans och noggrannhet.

- redovisa problemlösningar och numeriska resultat i skriftlig form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- med adekvat terminologi och logiskt välstrukturerat redogöra för konstruktion av grundläggande numeriska metoder och algoritmer.

- med adekvat terminologi och  välstrukturerat redogöra för numerisk lösning till ett matematiskt formulerat problem.

Kursinnehåll

Programvara för beräkningar, felanalys, datoraritmetik, begreppet konditionstal, linjära ekvationssystem, minsta kvadratmetoden, egenvärdesberäkning, ickelinjära ekvationer med fixpunkts- och Newtoniteration, interpolation, ordinära differentialekvationer, enkel signalbehandling med FFT.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som vid omtentamen med få anmälda kan ersättas med muntlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMAA01/05 Endimensionell analys, FMA430 Flerdimensionell analys samt kunskaper i MATLAB.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMN011, FMN041, FMN081, FMN130, FMNF01, FMNN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/