Kursplan för

Vektoranalys
Vector Analysis

FMFF01, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: F2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge grunderna i vektoranalys och tillämpningar. Teori och tillämpningar är viktiga både som grundläggande kunskap och som grund för vidare studier. Syftet är även att stärka begreppsbildningen i tillämpad matematik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha insikt i relationen mellan matematisk modell och fysikalisk verklighet.

Kursinnehåll

Skalär och vektorfält. Gradient och divergens. Normalytintegraler och divergenssatsen. Tillämpning på värmeledning och elektriska strömmar. Sfäriska och cylindriska koordinater. Rotation och Stokes sats. Potentialer och singulära fält.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftligt prov.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMAA05 Endimensionell analys, FMA430 Flerdimensionell analys, FMEA05 Mekanik - Statik och partikeldynamik, FMEA20 Mekanik - Dynamik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS050

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Cremon, jonas.cremon@matfys.lth.se
Hemsida: http://www.matfys.lth.se/education/FMFF01