Kursplan för

Strukturmekanik
Structural Mechanics

FME602, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till byggnadsmekanik tillämpad på konstruktionstyper som är vanliga i byggnader och anläggningar.

Kursen är avsedd som en grundläggande allmänbildning för en högskoleingenjör samt att ge nödvändiga förkunskaper för att kunna gå vidare med studier i konstruktionsteknik och geoteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av begreppen kraft, moment, friläggning och jämvikt, med tillämpning på fackverk, samt introduktion av begreppen spänning och töjning:

Därefter följer en grundlig genomgång av Bernoullis balkteori:

Kursen innehåller även en introduktion till några ytterligare områden inom byggnadsmekaniken:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: En obligatorisk inlämningsuppgift, en obligatorisk laboration samt skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VSMA05, VSMA10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Susanne Heyden, susanne.heyden@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bkl.lth.se/utbildning/kurser/strukturmekanik_fme602/