Kursplan för

Biomatematik
Biomathematics

FMAN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, E4-mt, F4, F4-bm, Pi4, Pi4-bm, W4-ms
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens huvudsyfte är att ge en grundläggande introduktion till teori och matematiska metoder inom biologi, i tillräcklig omfattning för att kunna ta sig an biologiska problemställningar. Vidare är syftet att få studenten att utveckla sin förmåga till problemlösning, både med och utan dator. Syftet är också att förbereda för fortsatta studier i t ex biologiska system och evolutionsbiologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna tydligt förklara och självständigt använda matematiska grundbegrepp inom biologi, speciellt inom cellmodellering, evolutionsdynamik och diffusionsfenomen.

kunna beskriva och översiktligt förklara den matematiska teorin bakom några centrala biologiska modeller, såsom icke-linjära differensekvationer, icke-linjära differentialekvationer och reaktions-diffusions-ekvationer.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna använda programpaket på dator för att simulera lösningar till biologiska problem.

kunna visa god förmåga att självständigt identifiera biologiska problemställningar som kan lösas med matematisk modellering, samt kunna välja lämplig metod.

kunna självständigt applicera grundläggande modellering på industriellt och forskningsmässigt relevanta biologiska problem.

med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande kunna redogöra för lösningen till ett biologiskt modelleringsproblem.

Kursinnehåll

Populationstillväxt. Icke-linjära differensekvationer. Evolutionsdynamik. Kontinuerliga modeller. Fasplansmetoder. Molekyldynamik. Cellcykeln. Gränscykler, oscillationer och exciterbara system. Diffusionsmodellering. PDE-modeller. Mönstergenerering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter. Godkänt resultat på dessa räcker för godkänt på kursen. För överbetyg fordras godkänt resultat på en hemtentamen och en muntlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 System och transformer, FMA021 Kontinuerliga system, eller kurserna i Tillämpad matematik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Kursansvarig: Anders Heyden, heyden@maths.lth.se