Kursplan för

Modern experimentell mekanik
Modern Experimental Mechanics

FHLN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-aft, M4-bem, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att introducera tekniker och möjligheter i modern experimentell mekanik för att karakterisera mekaniken hos fasta, porösa och pulverformiga material genom att använda diverse fysikaliska tekniker och speciellt fullfältsanalyser. Kursen inriktar sig speciellt på icke-destruktiva och fullfältsanalyser genom att använda optiska metoder (med fokus på digital bildkorrelation), röntgen- och neutronbilder samt spridning och vågutbredning. Inversa analyser och digital bild- och signalbehandling i samband med experimentella analyser kommer också att utföras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

 

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Två enskilda skriftliga/praktiska uppgifter, en under kursen, och en i slutet av kursen. Dessa uppgifter har betygen U, 3, 4, 5 och båda uppgifter bidrar till slutbetyget. Om underkänt kan extra uppgifter anordnas efter kontakt med kursansvarig.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurser i matematik, och mekanik eller hållfasthetslära
Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: stephen hall, stephen.hall@solid.lth.se