Kursplan för

Biomekanik
Biomechanics

FHLF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, E4-mt, F4, F4-mt, F4-bem, F4-bm, M4, MD4, N4, Pi4, Pi4-bm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att vidga studenternas begreppsvärld till att omfatta även biologiska vävnader.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kroppens byggstenar som utgörs av ben, brosk, muskler, ligament, blod och kroppsvätskor beskrivs och modelleras med hjälp av begreppsapparaten från tidigare kurser i mekanik och hållfasthetslära. Begrepp som konstitutiva ekvationer och evolutionslagar tillämpas på biologiskt material t.ex. ben, där effekter av belastningar modelleras på den inre strukturen. Skelettets uppbyggnad och rörelseapparaten beskrivs som ett mekaniskt system där benen förenas i leder och aktiviteten i musklerna styr rörelserna.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Under kursen genomförs tre obligatoriska inlämningsuppgifter i grupp (2-3 studenter). Dessa redovisas i skriftliga rapporter som studenterna får skriftlig återkoppling på. I slutet av kursen ges en skriftlig, individuell, hemtentamen. Denna tentamen bedöms med betygen UK, 3, 4, 5 och detta betyg utgör också slutbetyget på kursen. Omtentamen anordnas efter kontakt med kursansvarig.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurser i matematik, mekanik och hållfasthetslära.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FHL110

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Ingrid Svensson, ingrid.svensson@solid.lth.se
Hemsida: http://www.solid.lth.se