Kursplan för

Brottmekanik, fortsättningskurs
Fracture Mechanics, Advanced Course

FHL090, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, M4-bem, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Utbildningen syftar till att tillgodose behovet av kompetens för bedömning av brottrisker i strukturer samt beräkning av styvhetsreducering i strukturer med sprickor. Utbildningen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper inom både linjär och olinjär brottmekanik för att kunna ange återstående tid till slutligt haveri för sprickor i tryckkärl, balkar, plåtar etc. Efter genomgången utbildning skall studenten kunna välja lämplig beräkningsmodell samt självständigt kunna föreslå förbättringar för utsatta konstruktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Sprickspetslösningar, sprickyteförskjutningar, spänningsfält, vägoberoende integraler. Enkel tensoralgebra. Dissiperat arbete, styvhetsreducering, kompleansmetoder. Materialprovning, brottmekaniska provstavar, linjära brottmekanikens begränsningar. Brottrisk, brottseghet, spänningsintensitetsfaktorer, J-integral. Utmattning. Paris lag och korrosionslagar. Olinjär brottmekanik, brottseghetskurvor.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och räkneövningar med lärarhandledning samt självstudier. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse för metodval och förmåga att utföra beräkningar. Examination sker genom skriftlig tentamen. Betyg sätts för hel kurs enligt kursprogrammet. Som betyg för kursen ges något av följande: underkänd (0), godkänd (3 till 5).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FHL013 Hållfasthetslära, allmän kurs eller FHLA01 Hållfasthetslära, allmän kurs eller FHL105 Hållfasthetslära, grundkurs.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Per Ståhle, Per.Stahle@solid.lth.se
Hemsida: http://www.solid.lth.se