Kursplan för

Projekt i hållfasthetslära
Project - Solid Mechanics

FHL025, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet är att ge en fördjupad kunskap inom ett specialområde.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En praktisk och/eller teoretisk studie inom det område studenten önskar fördjupa sina kunskaper. Kan exempelvis utgöra en förstudie till ett examensarbete.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen är individuell och preciseras tillsammans med kursansvarig.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Niels Saabye Ottosen, Niels_Saabye.Ottosen@solid.lth.se
Hemsida: http://www.solid.lth.se