Kursplan för

Elektroniska material
Electronic Materials

FFFF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: N2
Valfri för: Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Under kursens första del studeras, med utgångspunkt från den kvantmekanik som t.ex. behandlats i kursen Kvantfenomen och nanoteknologi, fasta material och då särskilt deras elektriska egenskaper. Därefter studeras enklare elektroniska komponenter som pn-övergången och kortfattat även transistorer. Därmed knyter kursen direkt an till de tillämpningar som behandlas i den senare följande kursen i Ellära och elektronik. Dessutom diskuteras översiktligt även materias optiska och dielektriska egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- kunna beskriva och med enkla modeller förklara fasta materials egenskaper, särskilt med avseende på elektriska tillämpningar

- kunna förklara enklare elektroniska komponenters funktion

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna förstå i kursen använda modellers förutsättningar, möjliga användningsområden och begränsningar

- kunna genomföra och utvärdera experiment samt skriva laborationsrapport

Kursinnehåll

Elektronens partikel- och vågegenskaper, bindning i kristaller. Elektronstruktur: fri-elektronmodellen och bandstruktur. Elektrisk ledningsförmåga; metaller, halvledare och isolatorer. Elektroniska komponenter: pn-övergången och introduktion till bipolära och fälteffekt-transistorn. Översikt över materials optiska och dielektriska egenskaper.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För betyg 3 krävs godkänd skriftlig tentamen. För högre betyg krävs individuell muntlig tentamen, som får genomföras under förutsättning att den skriftliga tentamen är godkänd.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Laborationer och projekt.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0209. Benämning: Elektroniska Material.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA10 Kvantfenomen och nanoteknologi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FFF100, FFFF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dan Hessman, dan.hessman@ftf.lth.se
Hemsida: http://www.ftf.lth.se/courses/ffff01
Övrig information: Obligatoriskt deltagande i laborationer.