Kursplan för

Höghastighetselektronik
High Speed Devices

FFF115, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: E4, E4-hn, F4, F4-hn, F4-nf, MSOC1, N4-hn
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Modern elektronik för mobila och satellitbaserade kommunikationssystem bygger på prestanda från höghastighetskomponenter. Denna kurs behandlar fundamental design av heterostrukturer i nyckelkomponenter i etablerade och kommande teknologier. Den innehåller grundläggande modellering av DC och AC egenskaperna för HBTer och HFETar och specifikt nanoelektroniska exempel som tunneldioder och ballistiska komponenter. Föreläsningarna kommer att bygga på en matematisk beskrivning av transportegenskaperna i komponenterna, medan aktuella komponenter kommer att presenteras som exempel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Heterostrukturer i halvledarmaterial– materialegenskaper och transportekvationer.

Heterostruktur-fälteffekttransistorn – grundläggande och avancerade modeller, fysikaliska egenskaper. DC och AC modeller för transistorn samt parasiter.

Heterostruktur-bipolära transistorn – heterostrukturdesign och bastransportdynamik. DC och AC modeller för transistorn och dess parasiter.

Skalningsteori för HBTer och HFETar.

Resonanta-tunneldioder samt ballistiska FETar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examen, projektpresentation samt godkända laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS030 Komponentfysik eller FFF021 Halvledarfysik eller ETIN70 Modern elektronik
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr. Erik Lind, erik.lind@eit.lth.se
Kursansvarig: Prof. Lars-Erik Wernersson, larserik.wernersson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/fff115