Kursplan för

Våglära och optik
Waves and Optics

FAFF30, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: F1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla studentens problemlösningsförmåga och modelltänkande samt introducera studenten till experimentellt arbete inklusive användning av datorstöd för att grafiskt representera och analysera data. Kursen behandlar vågor och vågors rörelse i tid och rum med tonvikt på elektromagnetisk strålning i det optiska området. Elektromagnetiska vågor och deras utbredning är ett centralt begrepp inom dagens teknologi, men också för den kvantmekaniska beskrivningen av mikrokosmos. Kursen ger en grund för att förstå och utveckla både tekniken omkring oss och den moderna fysiken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Ljuskällor, vågor och vågutbredning med tonvikt på ljus. Centrala moment i kursen är elektromagnetiska vågor, interferens, Fermats princip, Huygens princip, avbildning med linser och speglar (datorstödd stråloptik) och diffraktion (både Fraunhofer och Fresnel), polarisation, koherens och introduktion till lasrar. Stor vikt läggs vid begreppsförståelse samt vid hur kursens olika delar relaterar till varandra och till aktuell teknikutveckling och forskning. Kursens laborativa del används för att visualisera viktiga fysikaliska begrepp.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänt krävs godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationer, godkända inlämningsuppgifter samt godkänt projekt.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Våglära och optik.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examen
Kod: 0213. Benämning: Laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. Delmomentet omfattar: Laborationer, inlämningsuppgifter och projekt.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA430 Flerdimensionell analys
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAFA25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Mauritsson, johan.mauritsson@fysik.lth.se
Hemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/compulsory_courses/faff30_vaglara_och_optik